Belangrijk   Belangrijk   Belangrijk


NOODMAATREGELEN VOOR HOBBYHOUDERS VAN PLUIMVEE IN BELGIË ALS GEVOLG VAN 10 BEVESTIGDE GEVALLEN VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE BIJ DIT SOORT HOUDERS TIJDENS DE VOORBIJE 2 MAANDEN


Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België.

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen,…).

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.


Vanaf maandag 2 juli legt het Voedselagentschap voor een minimale periode van 30 dagen op het ganse grondgebied strikte maatregelen op voor alle hobbyhouders van de vogelsoorten, waarnaar verwezen wordt in de inleiding:

  • verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders;
  • verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen…).

Deze 2 nieuwe maatregelen gelden voor een periode van 30 dagen en kunnen eventueel verlengd worden, afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen in België.

Verzamelingen en het overdragen van andere vogelsoorten dan degene hier vermeld, zijn nog steeds toegestaan.

Het FAVV voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak te achterhalen. De recente gevallen hebben aangetoond dat de aankoop van dieren en de contacten binnen het circuit van de hobbyhouders hierin een grote rol spelen, vandaar deze nieuwe maatregelen. De besmetting via wilde vogels is ook een mogelijke oorzaak. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee 


houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee en voor pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Het Agentschap raadt trouwens de vaccinatie sterk aan voor dieren van hobbyhouders in het algemeen, ook dus waar er maar enkele dieren aanwezig zijn.

Ons volledig dossier over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease


Het FAVV-newsletterteam.

MESURES D’URGENCE POUR LES DÉTENTEURS AMATEURS DE VOLAILLES EN BELGIQUE SUITE AUX 10 CAS CONFIRMÉS DE MALADIE DE NEWCASTLE CHEZ CE TYPE DE DÉTENTEURS EN 2 MOIS


L’Agence alimentaire a confirmé la présence de la maladie de Newcastle chez des poules de 10 détenteurs amateurs de différentes communes en Belgique au cours des 8 dernières semaines.

Suite aux résultats de l’enquête épidémiologique, l’AFSCA impose à partir du 2 juillet de nouvelles mesures concernant tous les détenteurs amateurs de volailles en Belgique : interdiction d’échange (vente, dons, …) de poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons à l'exception des pigeons de course, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (Ratites) vers ou entre particuliers, et interdiction de participation de ces espèces à des rassemblements (marchés, expositions, foires, …) sur tout le territoire.

Ces mesures sont d’application à partir du lundi 2 juillet pour une période de 30 jours, éventuellement reconductible.


A partir du lundi 2 juillet, l’Agence alimentaire impose des mesures strictes sur tout le territoire concernant tous les particuliers détenteurs des espèces d’oiseaux citées en introduction pour une période de 30 jours minimum :

  1. Interdiction d’échange (vente, dons, …) de poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons à l'exception des pigeons de course, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (Ratites) vers ou entre particuliers
  2. Interdiction de participation de ces espèces d’oiseaux à des rassemblements (marchés, expositions, foires, …).
Ces 2 nouvelles mesures sont d’application pour une période de 30 jours, pouvant être prolongée en fonction de l’évolution épidémiologique en Belgique.


Les rassemblements et l’échange d’oiseaux d’autres espèces que celles reprises sont toujours autorisés.

L’AFSCA mène une enquête épidémiologique pour chaque cas de contamination avérée afin d’identifier la cause de celle-ci. Les derniers cas ont démontré que l’achat d’animaux et les contacts dans le circuit des détenteurs amateurs jouaient un rôle important dans ce domaine, ce qui explique les mesures prises. La contamination via les oiseaux sauvages est aussi une des causes possibles. Le virus de la maladie de Newcastle est très contagieux et peut contaminer toutes les espèces de volailles et d’oiseaux. En cas d'infection par une souche très agressive, des symptômes nerveux (dont celui du torticolis) et une forte mortalité surviennent. Il est essentiel que chaque détenteur de volailles applique scrupuleusement les mesures imposées afin d’éviter la propagation de la maladie.

L’homme n’est pas sensible à cette maladie. La consommation d’œufs ou de viande de volaille ne comporte donc aucun risque.

L’Agence alimentaire souligne que la vaccination est la seule mesure de prévention valable contre la maladie. La vaccination est légalement obligatoire pour tout éleveur professionnel ou détenant plus de 100 volailles, et pour toute volaille et pigeon participant à un rassemblement ou une exposition. L’Agence recommande par ailleurs vivement la vaccination pour les volailles détenues en plus faible quantités par les hobbyistes en général.

Notre dossier complet sur la maladie de Newcastle est consultable sur le site de l'Agence alimentaire www.afsca.be suivre AFSCA > Secteurs professionnels > Production animale > Santé animale > Maladies animales > Maladie de Newcastle

 

L’équipe en charge de la newsletter AFSCA.

 

De Breese Kanarie heet u welkom op hun nieuwe website.
 Moest u vragen hebben of nog meer vogels van onze leden willen zien 
dan bent u altijd welkom op een vergadering of op onze jaarlijkse internationale tentoonstelling.